член на БСК


член на НИС
начало за нас дейности проекти контакти
   << назад   

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ:

 

     - Ако трябва да получите разрешение за въвеждане в експлоатация на сграда съгласно изискванията на Наредба №4/14.08.2003г. на МРРБ и МЕЕТ;

     - Ако трябва да удостоверите пред Областна инспекция по труда, че при Вас са изпълнени изискванията към работните места по отношение на осветеност, ниво на шума и микроклимат (скорост и температура на въздушния поток  и относителна влажност;

     - Ако трябва да удостоверите пред РИОС, че емисиите на Вашите съоръжения в околната среда са в рамките на нормените стойности (ниво на шума);

     - Акредитиран Орган за Контрол от вида “С” при 'Торнадо-ДИЛ” ООД гр. Варна, Сертифициран от Изпълнителна Агенция - Българска Служба по Акредитация - гр. София, със Сертификат №127 ОКС / 06.01.2004год. е в състояние да ви окаже услуги в следния обхват:

 

Фактори на средата

     - микроклимат

     - ниво на шума

     - осветеност

 

Електрически уредби и съоръжения до 1000V

     - съпротивление на изолация

     - преходно съпротивление на мълниезащитни и защитни заземителни инсталации

     - импеданс на контура “фаза-защитен проводник”

     - прекъсвачи за защитно изключване (Fi -прекъсвачи)

     - безопасно свръхниско напрежение

 

III. Климатични и вентилационни системи

     - температура на входящия / изходящия въздух;

     - скоростта на движение и дебита на въздуха в системата или в част  от нея; 

     - температурата на входящата/изходящата вода;

     - относителна влажност на въздуха преди и след  овлажнителна камера (ако има такава);

     - налягането на вентилаторите в отделните участаци на въздуховодите  на системата;

     - наличието на просмукване или изтичане на въздух от отделни елементи на системата; 

     - разпределението на въздуха и наляганията в разклоненията на въздуховодите и в крайните точки на системата; 

     - ъглова скорост на въртене на вентилаторите и електродвигателите;

     - инсталирана мощност и действително натоварване на електродвигателите;

 

Адрес и офис на управлениe:

 

9010 гр. Варна 

кв. “Изгрев” п-л 2883 А

ПК 225

 

тел:         (359 52) 30 27 44 - вътр. 107 

               (359 52) 30 36 91 - вътр. 107

Факс:       (359 52) 30 32 51

Mobil:       (359 88) 6 738 198

е-mail:      ok@tornado-dil.com

 
Powered by MARKET ® WebBuilder